Search
วันอาทิตย์ 11 เมษายน 2021
  • :
  • :

นิทรรศการ …“มัดหมี่” สายสัมพันธ์แห่งเอเซีย

13466420_1764628790447851_3226182507270701926_n

อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย เชิญชม
นิทรรศการ “มัดหมี่” สายสัมพันธ์แห่งเอเซีย ที่ได้รวบรวมองค์ความรู้ “ผ้ามัดหมี่”
จาก 14 ประเทศ มาจัดแสดงกว่า 500 ชิ้น เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา
และเผยแพร่พระราชกรณียกิจในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการทรงงานเพื่อฟื้นฟูและส่งเสริมงานผ้าไหม “มัดหมี่” จากฝีมือชาวบ้านให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวไทย และชาวต่างชาติ
ซึ่งสนับสนุนการจัดงาน โดย ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป.

2

การจัดนิทรรศการ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสพระชนม์มายุ 84 พรรษา เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจใน
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการทรงงานเพื่อฟื้นฟูและส่งเสริมงานผ้าไหม “มัดหมี่” จาก
ฝีมือชาวบ้านให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวไทย และชาวต่างชาติ

6

เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องที่แสดงถึงวัฒนธรรมร่วมของผ้า “มัดหมี่” จากประเทศต่างๆ ในทวีปเอเซีย นับจากประเทศอินเดีย ที่รูปแบบของผ้ามัดหมี่อินเดีย เสมือนเป็นอิทธิพลต้นก าเนิดของผ้ามัดหมี่ ที่แผ่ขยายเข้ามาสู่ประเทศต่างๆ ใน
เอเซียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนผู้สนใจในทุกวงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ใน
วงการงานผ้าทอ และกลุ่มเยาวชน ได้ศึกษา เรียนรู้ และรับรู้ถึงอารยธรรมของผ้ามัดหมี่ ที่มิได้มีแต่ในประเทศ
ไทยเท่านั้น แต่มีอยู่ในนานาประเทศ นับแต่ครั้งในอดีตกาล ผ่านกาลเวลาจนถึงปัจจุบัน

7

อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย เชิญชม
นิทรรศการ “มัดหมี่” สายสัมพันธ์แห่งเอเซีย ที่ได้รวบรวมองค์ความรู้ “ผ้ามัดหมี่”
จาก 14 ประเทศ มาจัดแสดงกว่า 500 ชิ้น เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา
และเผยแพร่พระราชกรณียกิจในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการทรงงานเพื่อฟื้นฟูและส่งเสริมงานผ้าไหม “มัดหมี่” จากฝีมือชาวบ้านให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวไทย และชาวต่างชาติ
ซึ่งสนับสนุนการจัดงาน โดย ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป.

9

ในส่วนของนิทรรศการที่จัดแสดงมีองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ ประกอบด้วย
1. การเชิญฉลองพระองค์“มัดหมี่” ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มาจัดแสดง ให้
ชาวไทยได้ร่วมชื่นชมความงดงามของฉลองพระองค์ที่ออกแบบ และตัดเย็บด้วยผ้าไหมมัดหมี่ จาก
ท้องถิ่นภาคอีสานของไทย
2. นิทรรศการ พระราชกรณียกิจใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ กับการเสด็จพระราช
ด าเนินเยี่ยมราษฎรในท้องถิ่นภาคอีสาน และการทรงงานเพื่อฟื้นฟูและส่งเสริมด้านผ้าไหม มัดหมี่
3. การจัดแสดงผ้า “มัดหมี่” จาก 12 ประเทศ ในทวีปเอเซีย ได้แก่ อินเดีย ญี่ปุ่น อุซเบกิสถาน จีน
เมียนมา เวียดนาม ลาว มาเลเซีย อินโดนีเซีย กัมพูชา และรวมถึงประเทศในแถบอเมริกากลาง
อย่างประเทศกัวเตมาลา และอเมริกาเหนือ อย่างประเทศเม็กซิโก ด้วย
4. การจัดแสดงผ้า “มัดหมี่” จากประเทศไทย ทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต้ และกลุ่ม
ชนเผ่า เช่น ชนเผ่าลั๊วะ กะเหรี่ยง เป็นต้น

Facebook Commentsใส่ความเห็น

Shares