Search
วันจันทร์ 3 สิงหาคม 2020
  • :
  • :

วิจิตรตระการตา พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ :: Ganesh Himal Museum

หลายคนคงเคยไปกราบไหว้บูชา สักการะ พระพิฆเนศวร์ แต่จะมีสักกี่ครั้ง ที่ได้ไปสักการะท่านอย่างใกล้ชิด แล้วยังได้ไปเห็นปางต่างๆมากมายโดยที่ไม่ต้องไปไกลถึงต่างประเทศ วันนี้รีวิวสยาม อยากชวนทุกคนที่ศรัทธาพระพิฆเนศวร์มาตามรอย และหาโอกาสไปขอพรด้วยตัวเองสักครั้ง ที่นี่ พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ หนึ่งเดียวในประเทศไทย จ.เชียงใหม่

.
Ganesha – Easily recognizable as the elephant-deity riding a mouse, Ganesha is arguably he most popular Hindu God, and one of the commonest mnemonics for anything associated with Hinduism. The son of Shiva and Parvati, Ganesha is depicted has having a curved trunk and big ears, and a huge pot-bellied body of a human being. He is the lord of success and destroyer of evils and obstacles. He is also worshipped as the god of knowledge, wisdom and wealth
.
象头神 – 容易辨认的大象神骑鼠标,象头神可以说是他最流行的印度教神,与印度教相关的任何事情最常见的助记符之一。湿婆和帕尔瓦蒂,象头神的儿子描述了具有弯曲的树干和大耳朵,和人类的一个巨大的锅腹体。他是罪恶和障碍成功和驱逐舰的主。他还崇拜作为的知识,智慧和财富之神
.
ガネーシャ – マウスに乗って象神として容易に認識、ガネーシャは間違いなく彼最も人気のあるヒンドゥー教の神であり、ヒンドゥー教に関連した何のための最も一般的なニーモニックの一つ。シヴァとパールバティ、ガネーシャの息子は、湾曲した幹と大きな耳、そして人間の巨大なポット腹の本体を有するいる描かれています。彼は悪や障害物の成功と駆逐艦の領主です。彼はまた、知識、知恵と富の神として崇拝されています

.

พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ 01

เมื่อเวลาที่เราต้องการที่พึ่งพิงทางจิตใจ เทพองค์หนึ่งที่นิยมสัการะบูชากันมาเป็นเวลานานและแพร่หลายก็คือ พระพิฆเนศ “เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ”— ที่ พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ

.

พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ 02

พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ เชียงใหม่:: Ganesh Himal Museum
เวลาเปิด-ปิด : 09:00 – 17:00
ค่าเข้าชม : ไม่เก็บค่าเข้าชม
อำเภอ : ดอยหล่อ (Doi Lo)
จังหวัด : เชียงใหม่ (Chiang Mai)
แผนที่ : พิกัด 18.560145,98.825754

.
การเดินทางโดยทางรถยนต์ส่วนตัว / จากเชียงใหม่ วิ่งมาตามถนนสายเชียงใหม่-ฮอด เมื่อผ่านอำเภอดอยหล่อ ช่วง กิโลเมตรที่ 35 ให้กลับรถบริเวณปั๊มบางจาก สังเกตซ้ายมือ จะมีป้ายตรงซอยให้เข้าไปตามทางประมาณ 5.5 กิโลเมตรก็ถึงพิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ

.

พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ 03

“พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ” ที่ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ที่รวบรวมเรื่องราวของเทพเจ้าองค์นี้

ใว้มากที่สุดในประเทศ

.

พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ 04

เป็นอาคารทรงบาหลี 2 หลัง ภายในอาคารแต่ละหลังใช้เป็นที่จัดแสดงรูปเคารพของ

องค์พระพิฆเนศ รวมถึงสิ่งของที่เกี่ยวกับพระพิฆเนศในรูปแบบต่างๆมากมา

.

พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ 05

เทวาลัยพระพิฆเนศสร้างขึ้นจากความศรัทธาของเจ้าของพิพิธภัณฑ์ที่มีต่อองค์พระพิฆเนศ อิฐทุกก้อนผ่านการสวดและเขียนอักขระ ก่อนนำไปประกอบเป็นเทวาลัย

.

พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ 06

เทวรูปพระพิฆเนศ หน้าอาคารบูชา เป็นปาง 5 เศียร หรือ ปัญจมุขคเณศ , ปัญจมุขคณปติ

.

พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ 07

“โอม นะโม ภัควเต เหรัมบา”
ขอน้อมบูชาต่อองค์เหรัมบาคณปติ
พระคเณศในรูปอันยิ่งใหญ่และเป็นมงคลที่สุด
ผู้ใดได้ พบเห็น ผู้ใดได้กราบไหว้บูชาพระองค
ผู้นั้น ย่อมประสบแต่สิ่งที่ดีในชีวิต

.

พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ 08

วิจิตรตระการตา พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ :: Ganesh Himal Museum

.

พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ 09

งานศิลปะที่เกี่ยวกับพระพิฆเนศวร จากทั่วทุกมุมโลกก็มีให้ชมกันอย่างจุใจ

.

พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ 10

พระพิฆเนศวรปางนี้ได้มาจากประเทศญี่ปุ่น เป็นอีกหนึ่งปางที่บ้านเราไม่ได้เห็นกันบ่อยนัก

.

พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ 11

เทพเจ้าแห่งชัยชนะ ความสำเร็จ ความสมหวัง

.

พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ 12

“โอม นะโม ภัควเต เหรัมบา”
ขอน้อมบูชาต่อองค์เหรัมบาคณปติ
พระคเณศในรูปอันยิ่งใหญ่และเป็นมงคลที่สุด
ผู้ใดได้ พบเห็น ผู้ใดได้กราบไหว้บูชาพระองค
ผู้นั้น ย่อมประสบแต่สิ่งที่ดีในชีวิต

.

พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ 13

เทวรูปพระศิวะมหาเทพ บิดาแห่งพระพิฆเนศวร กำเนิดพระพิฆเนศ

ได้บันทึกไว้ในคัมภีร์ปราณะในช่วงหลังพุทธศตวรรษที่1

ว่าพระพิฆเนศเป็นโอรสของพระแม่อุมาเทวีกับพระศิวะเทพ

.

พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ 14

พระพิฆเนศประดิษฐานอยู่ภายในเทวาลัย
กราบไหว้จากตรงนี้ได้ แต่ห้ามเดินเข้าไปข้างใน ถือว่าเป็นที่หวงห้ามเลยก็ว่าได้

.

พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ 15

Ganesha – Destroyer of Obstacles and Lord of Success. The son of Shiva and Parvati, he is the Lord of success, education, knowledge, wisdom, wealth and the destroyer of evils.
.
象頭神 – 障礙和成功的主驅逐艦。濕婆和帕爾瓦蒂的兒子,他是成功的,教育,知識,智慧,財富和邪惡的驅逐艦的主。
.
ภายในได้จำลอง คณปติโลก หรือโลกอันเป็นที่ประทับขององค์พระพิฆเนศ ซึ่งได้กล่าวไว้ในคัมภีร์ว่า พระองค์ทรงประทับอยู่บนเกาะกลางมหาสมุทร ที่เต็มไปด้วยน้ำอ้อย ในเวลาที่มีลมพัดจะเกิดคลื่นซัดเอาเพชรพลอยและอัญมณีเข้าหาฝั่ง ส่วนพระองค์ยืนบนดอกบัว ซึ่งมีกลีบดอกเขียนอักษรโอมภายใต้ต้นกัลปพฤกษ์

.

พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ 16

แม่กาลี อีกปางหนึ่งของแม่อุมาเทวี เน้นเร่ืองปราบศัตรู ขจัดอุปสรรคทั้งมวล

.

พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ 17

เทวสถานอัตสตะวินายะกา (อัสตวินายัก) จำลองเทวรูปพระพิฆเณศมาจาก สวยัมภูคเณศ หรือพระพิฆเณศที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ  ซึ่งมีจำนวน 8 แห่งในประเทศอินเดีย
ผู้ศรัทธาที่ได้กราบไหว้อัสตะวินายักกะครบทั้งแปดแห่ง จะได้รับศุภมงคลยิ่งแก่ชีวิ
ทางพิพิธภัณฑ์พระพิฆเณศจึงได้สร้างเทวาลัยจำลองขึ้นทั้งแปดแห่ง ให้ผู้ศรัทธา

ได้มาสักการะเพื่อเป็นสิริมงคล โดยในหนึ่งเทวาลัย จะมีพระคเณศประดิษฐานอยู่หนึ่งองค์
.
Ganesha…Lord Ganesha has a special place in Hindu mythology. He is the God of wisdom, literature and the remover of various hindrances inour lives. When the believers find themselves in a fix that seems insurmountable simply remembering the name of this deity can smoothen the path. Ganesh is the son of Lord Shiva and Devi Pārbati. There are numerous legends related to his birth and childhood
.
像頭神…神像頭神在印度教神話中一個特殊的地方。他是智慧的,文學的神和各種障礙inour生活的卸妝。

.

พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ 18

เรื่องราวของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ มีที่มาที่ไป ซึ่งก่อนที่จะมาเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สวยงามขนาดนี้ ความตั้งใจของคุณปัณฑร ทีรคานนท์ ต้องการที่จะสร้างเทวลัยถวายองค์พระพิฆเนศ เพราะเป็นคนที่เคารพและศึกษาในองค์พระพิฆเนศมาเป็นเวลานาน

.

พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ 19

ภายในพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ จัดสรรพื้นที่ไว้ร่มรื่น เหมาะแก่การเข้าชม และสักการะเป็นอย่างมาก

.

พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ 20

มีเทพหนุมานอยู่รอบๆทางขึ้นไปสักการะพระพิฆเนศวรบนเทวาลัยด้วย

.

พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ 21

คาถาบูชาที่ส่วนใหญ่นิยมคือ โอม ศรี คะเนศา ยะนะมะฮา

(Om Shri Ganesha Yanamaha)

ทุกวันอาทิตย์ 09.00 ทางพิพิธภัณฑ์ จัดพิธีบูชาพระคเณศ ผู้ที่สนใจสามารถมาร่วมพิธีได้

.

พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ 22

หน้าบันเทวาลัยพระคเณศ

.

พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ 23

เวลาจะขอพรท่าน ขอเพียงมีสมาธิ ตั้งใจแน่วแน่สวดอธิษฐานจิต

โอม ศรี คเณศา ยะ นะมะหะ
ขอน้อมบูชาพระพิฆเนศ ขอมหาเทพผู้ประทานความสำเร็

โปรดประทานพรอันเป็นมงคลเทอ
เรามักจะเห็นหนูมุสิกะ บริวารเอกแห่งพระพิฆเนศอยู่ข้างๆท่านเสมอ แทบทุกปางเลยก็ว่าได้

.

พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ 24

ปางนี้เกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งคนในญี่ปุ่นจะนับถือพระองค์เป็น “มหาเทพแห่งความรัก และความสมหวัง” และยังเชื่อกันว่าหากใครบูชาพระพิฆเนศปางนี้ จะมีแต่มิตรที่เป็นที่รัก และเป็นคนที่สมหวังในความรั
ใครสนใจอยากตามรอย หรืออยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับพระพิฆเนศวร

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่นี่
โทรศัพท์ 053 024 287
FB: ganeshmuseum

พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ 25

#พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ จ.เชียงใหม่
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการงานพิธี ประจำปี 59
#พิธีไหว้ครูประจำปี59
วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 เวลา (09.00-12.00 น.)
#พิธีคเณศจตุรถี
วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 เวลา (09.00-16.00 น.)
ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจ สามารถเข้าร่วมพิธีได้
ณ พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ จ.เชียงใหม่
ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น
สามารถ Inbox สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หรือ โทรติดต่อ 053024287 (09.00-17.00)
————————–————————–——
#พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ
เปิดให้เข้าชมทุกวัน ไม่มีวันหยุด
ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.

Facebook Commentsใส่ความเห็น

Shares