Search
วันอังคาร 27 ตุลาคม 2020
  • :
  • :

โลหะปราสาท ๑ เดียวในโลก :: THE ONLY METALLIC CASTLE IN THE WORLD

metalcastle_Thailand (1)

โลหะปราสาท รัชกาลที่ 3 ทรงสร้างเมื่อ พ.ศ. 2389 ได้รับการยกย่องว่าเป็นโลหะปราสาทแห่งที่ 3 ของโลก
แห่งแรกอยู่ในประเทศอินเดีย แห่งที่ 2 อยู่ในประเทศศรีลังกา ทั้งสองแห่งได้ถูกทำลายไปแล้ว
ปัจจุบันเหลืออยู่ ณ วัดราชนัดดาราวรวิหารเพียงแห่งเดียวเท่านั้น โลหะปราสาทนี้จำลองมาจากประเทศศรีลังกา
มีแผนผังรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสตามโลหะปราสาทที่เมืองลังกา

Loha Prasat built by King Rama 3 in the year 1846. Loha Prasat is a 3rd of the world.
The first in India and 2nd in Sri Lanka. Both were destroyed. Current is still remain only at Wat Ratchanadda.
This Loha Prasat was replica of Sri Lanka with a diagram of square.

metalcastle_Thailand (2)

โลหะปราสาท สร้างด้วยโลหะและทองแดง ตั้งอยู่ในวัดราชนัดดารามวรวิหาร สร้างขึ้นปลายรัชกาลที่ 3 พระราชทานเป็นเกียรติแก่พระราชนัดดา คือ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าหญิงโสมนัสวัฒนาวดี
Loha Prasat is the metal castle was constructed with metal and copper. Located in Wat Ratchanadda Wora Viharn. Built the end of the reign of King Rama 3 to a honor of his a granddaughter princess Sommanad Watthanavadee.#Temple #Thailand #Bangkok #MetalCastle #reviewsiam #reviewer #blogger #thailand #bangkok #thaitravel #siamese #wadrachanadda

metalcastle_Thailand (3)

metalcastle_Thailand (4)ได้มายืนชมวิวสวยๆของกรุงเทพ พลางนึกถึง ชื่อและความหมายของเมืองหลวงของเรา เป็นจริงดั่งผู้แต่งได้ประพันธ์ไว้
กรุงเทพมหานคร. แปลว่า “พระนครอันกว้างใหญ่ดุจเทพนคร” มาจากชื่อเต็มว่า
“กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบูรีรมย์
อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์”

มีความหมายว่า
พระนครอันกว้างใหญ่ ดุจเทพนคร เป็นที่สถิตของพระแก้วมรกต
เป็นมหานครที่ไม่มีใครรบชนะได้ มีความงามอันมั่นคง และเจริญยิ่ง
เป็นเมืองหลวงที่บริบูรณ์ด้วยแก้วเก้าประการ น่ารื่นรมย์ยิ่ง
มีพระราชนิเวศใหญ่โตมากมาย เป็นวิมานเทพที่ประทับของพระราชาผู้อวตารลงมา
ซึ่งท้าวสักกเทวราชพระราชทานให้ พระวิษณุกรรมลงมาเนรมิตไว้”
metalcastle_Thailand (5)

โลหะปราสาทวัดราชนัดดารามวรวิหาร มีลักษณะศิลปสถาปัตยกรรมไทยเป็นปราสาท 3 ชั้น
มียอด 37 ยอด หมายถึงพระโพธิปักขิยธรรม 37 ประการ กลางปราสาทเป็นช่องกลวงจากฐานตลอดยอด
มีซุงต้นใหญ่สูงถึงยอดปราสาทเป็นแกนกลาง เจาะลำต้นตอกเป็นบันไดเวียนขึ้น 67 ขั้น
เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2394 นับจากปีที่เริ่มก่อสร้างวัดราชนัดดารามได้ 5 ปี
แต่ก่อสร้างสำเร็จเป็นเพียงปราสาทโกลน ก็สิ้นรัชกาล

King Rama 3 went to build Laoha Prasat instead of build a pagoda. Which is the first metal castle of Thailand. The building is 7 floors, cascaded up to top of the building with 37 spires. At the 7th floor is an enshrined Buddha relics. The middle of castle is a hollow with spiral staircase, 67 steps to walk up to the top for watch a 360° of the scenery.

metalcastle_Thailand (6)
ฝั่งหน้าด้านตะวันออกของโลหะปราสาท เราจะมองเห็นป้อมมหากาฬ ป้อมกั้นรบสำคัญที่เหลืออยู่เพียงร่องรอยประวัติศาสตร์

metalcastle_Thailand (7)
ในปี พ.ศ. 2555 กรมศิลปากรได้เริ่มโครงการบูรณะโลหะปราสาท
โดยการเปลี่ยนยอดปราสาททั้งหมดให้เป็นสีทอง ตามพระราชดำริเดิมขององค์รัชกาลที่ 3

In year 2012 the Fine Arts Department has begun a restoration project
by changing all the spires of Loha Prasat to be the golden which is the originally initiative of King Rama 3.

metalcastle_Thailand (8)

เมื่อขึ้นไปถึงจุดสูงสุด ก็จะสามารถชมวิวกรุงเทพมหานครในมุม 360 องศา และเห็นภูเขาทอง วัดสระเกศ ได้ชัดเจน Also can see till to Phu Khao Thong Golden Mount in Wat Saket Ratcha Wora Maha Viharn.

metalcastle_Thailand (9)
ภายในโลหะปราสาทจัดเป็นนิทรรศการถาวรเรื่องโลหะปราสาท “เอกพุทธศิลป์สถาปัตย์ แห่งการสืบสานพระราชปณิธาน”

Inside the Loha Prasat is a permanent exhibition of metal castle.
“Great Buddhist Art and Architecture for the tradition of a royal wish”.

metalcastle_Thailand (10)

ทางเดินบันใดวน ชวนให้คนได้สมาธิ มีสติทุกอย่างก้าว ก่อนจะขึ้นไปสักการะ พระบรมสารีริกธาตุ ใครไม่มีสมาธิ ไร้สติ ลื่นตกเป็นแน่

metalcastle_Thailand (11)
ทุกชั้นของโลหะปราสาท มีความหมาย

metalcastle_Thailand (12)

37 ยอดของโลหะปราสาท หมายถึง พระโพธิปักขิยธรรม 37 คือ ธรรมอันเป็นเครื่องนำให้ตรัสรู้ ได้แก่
.
สติปัฏฐาน 4 / สัมมัปปธาน 4 / อิทธิบาท 4 / อินทรีย์ 5 / พละ 5 / โพชฌงค์ 7 / มรรคมีองค์ 8

metalcastle_Thailand (13)

ปราสาททั้ง 7 ชั้น
ชั้นที่ 1 และ 2 หมายถึง ปาริยัติ คือคำสั่งสอนของศาสดา และพระไตรปิฎก , ชั้นที่ 3 และ 4 หมายถึง ปฏิบัติ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา
ชั้นที่ 5-6- 7 หมายถึง ปฏิเวธ มรรค ผล นิพพาน และยอดชั้นที่ 7 ยังเป็นที่ประดิษฐานของ พระบรมสารีริกธาติ

metalcastle_Thailand (14)

ในรัชกาลที่ 3 โลหะปราสาทยังก่อสร้าง ไม่สำเร็จ จนมาถึงรัชการที่ 5 และ 6 ก็ได้ทำการก่อสร้างเพิ่มเติม จนในปี 2553 จึงได้ทำการบูรณะอย่างต่อเนื่อง จนมาเสร็จสิ้นจริงๆ จังๆ ในรัชกาลที่ 9 โดยที่ยอดปราสาทชั้นบนสุดนั้นเป็นที่ประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุ ให้ประชาชนขึ้นไปกราบไหว้

metalcastle_Thailand (15)
ในปี พุทธศักราช 2539 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9 ทรงโปรดเกล้าพระราชทาน
พระบรมสารีริกธาตุ เพื่อบรรจุไว้ ณ บุษบกของโลหะปราสาทเพื่อในพุทธศาสนิกชนได้มาสักการะบูชา
เนื่องในมหามงคลสมัย ในปีกาญจนาพิเษก ฉลองสิริราชสมบัติครองราชย์ครบ 50 ปี
Since year 1995, King Rama 9 gave the Buddha relics to put in the throne of Loha Prasat for the Buddhists to worship.
Because on year 1996 be the auspicious is the golden jubilee to celebrate the 50th anniversary the throne of the King Rama 9.

metalcastle_Thailand (16)
ชื่นชมความงดงามจากมุมสูง มุมสวย ในโลหะปราสาทกันแล้ว
เราลองมาเดินดูรอบๆ บริเวณวัดราชนัดดาวรวิหารกันดีกว่าว่า
มีอะไรที่น่าสนใจชวนให้ไปยลด้วยตัวเองอีกบ้าง
“พระเสฏฐตมมุนี” องค์พระประธานภายในพระอุโบสถ

ไปเที่ยวชมความสวยงามของโลหะปราสาท อย่าลืมสักการะ “พระเสฏฐตมมุนี”
องค์พระประธานภายในพระอุโบสถ โดยเป็นพระพุทธรูปศิลปะรัตนโกสินทร์ ปางมารวิชัย
เนื้อทองแดง สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
เพราะในครั้งนั้นพระองค์โปรดให้ขุดแร่ทองแดงที่ อ.จันทึก จ.นครราชสีมา
ได้แร่เนื้อทองแดงมากจึงมีพระราชประสงค์จะใช้ทองแดงให้เป็นประโยชน์ในการเกื้อกูลพระศาสนา
จึงโปรดให้หล่อพระพุทธรูปเพื่อนำไปประดิษฐานในพระอารามที่วัดราชนัดดาราม — ที่ โลหะปราสาท วัดราชนัดดา

metalcastle_Thailand (17)โลหะปราสาท
เปิด 09.00 – 20.00 น. ( ทุกวัน )
โทร. 02 – 224 – 8807, 02 – 225 – 5769 — ที่ โลหะปราสาท วัดราชนัดดา

metalcastle_Thailand (18)
ประวัติ

1. สร้างเมื่อ พ.ศ. 2389
2. รัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าโสมนัสวัฒนาวดี
3. แม่กองออกแบบ – เจ้าพระยายมราช
4. แม่กองสร้าง – เจ้าพระยาศรีพิพัฒน์ — ที่ โลหะปราสาท วัดราชนัดดา

รีวิวหน้า จะพาเข้าไปชมงานศิลปะบนผนังภายในพระอุโบสถนะคะ
สวยงาม น่าทึ่งมากจริงๆ งานเก่า ตั้งแต่สมัย ร.3 ร.5 น่าพาลูกหลานไปชมอย่างมากเลยค่ะ

Facebook Commentsใส่ความเห็น

Shares